حسن هاشمی

رئیس هیئت مدیره

سالار هاشمی

نایب رئیس هیئت مدیره

سجاد هاشمی

عضو هیئت مدیره

مهسا کد خدائی خلفی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره